CAPITOL I: ENLLUMENAT URBÀ: CRITERIS BÀSICS
CAPITOL II: RECOMANACIONS PER A L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA
CAPITOL III: CONTAMINACIÓ LUMÍNICA

MANUAL M1: CARACTERÍSTIQUES D'IL·LUMINACIÓ
MANUAL M2: LÀMPADES
MANUAL M3: EQUIPS AUXILIARS
MANUAL M4: LLUMINÀRIES
MANUAL M5: MANIOBRA DE LES INSTAL·LACIONS
MANUAL M6: MANTENIMENT I EXPLOTACIÓ


ANNEX A1 - NIVELLS I CARACTERÍSTIQUES DE LA IL·LUMINACIÓ
ANNEX A2: LÀMPADES
ANNEX A3: EQUIPS AUXILIARS PER ENCENDRE LES LÀMPADES
ANNEX A4: LLUMINÀRIES
ANNEX A5: SISTEMES D’ENCESA I D’APAGADA
ANNEX A6: CÀLCUL LUMINOTÈCNC
ANNEX A7: CÀLCUL DEL COST ENERGÈTIC
ANNEX A8: IL·LUMINACIÓ : DEFINICIONS


CAPITOL I: ENLLUMENAT URBÀ: CRITERIS BÀSICS

Qualitat del servei

Generalment, el consum energètic de l’enllumenat urbà és el més important en un municipi i la millora de la seva eficiència energètica pot representar un estalvi econòmic substancial en el seu Pressupost Ordinari. A part d’aquesta motivació econòmica, per emprendre una política de millora en l’eficiència de les instal·lacions hi entren en joc altres aspectes com són els de la sostenibilitat o el de la imatge pública.

Evidentment el concepte de l’eficiència energètica no pot comprometre la qualitat del servei, però sense aquest els costos en la qualitat de vida urbana –i els seus consegüents repercussions econòmiques- creixerien fins un límit inacceptable en la societat actual.

Per tot l’anterior resulta necessari configurar un marc de referència i equilibri entre la qualitat del servei al ciutadà i l’optimització energètica de l’enllumenat públic.

Característiques bàsiques (l’enllumenat urbà considerat com un servei)

 • Les condicions del servei en relació amb les necessitats del ciutadà (nivell i qualitat de la il·luminació, períodes efectius de funcionament, espais urbans d’actuació, etc.).
 • Mantenir les condicions del servei al llarg de tot el seu cicle de vida útil.
 • Considerar les instal·lacions com integrants d’un conjunt: l’enllumenat públic de la població.

Gestió

La gestió municipal ha d’incloure els següents fases:

 • Planificació:
  Tenint sempre en compte els tres aspectes següents:
  • Característiques d’il·luminació.
  • Tipologia d’instal·lacions.
  • Qualitat del servei.
 • Projecte i obra.
 • Explotació.
 • Retirada.

Economia

Pel que fa a l’economia de l’enllumenat urbà, cal veure els costos des de tres perspectives:

 • Cost de la instal·lació.
 • Cost del manteniment.
 • Cost del consum.

La suma dels tres costs no pot fer-se directament, ja que, mentre el cost d'instal·lació es produeix puntualment en el període inicial, els costs de manteniment i de consum es produeixen amb continuïtat al llarg de la vida de la instal·lació. Per això, cal referir-se a períodes homogenis, la qual cosa pot fer-se de dues formes distintes. O pel cost de l’enllumenat en la seva vida total o bé pel cost anual de l’enllumenat.