La Direcció General d'Energia exerceix competències en matèria de planificació, ordenació i gestió de l'energia i dels recursos energètics. El seu objectiu és garantir el subministrament energètic i la qualitat amb les condicions ambientals i econòmiques més avantatjoses possibles, la qual cosa constitueix un veritable repte, ateses la situació geogràfica de les Illes Balears i la forta estacionalitat de la demanda que es deriva de la interrelació entre el consum d'energia i l'activitat turística.

La insularitat condiciona l'activitat energètica tant des del punt de vista d'infraestructures com d'explotació, dificulta la garantia i la qualitat del subministrament i requereix solucions tècniques sovint específiques i diferents a les dels sistemes continentals. Per part seva, l'estacionalitat obliga a disposar d'infraestructures suficients per atendre les puntes de la demanda, la qual cosa implica una utilització inferior a l'òptim econòmic d'aquestes infraestructures en temporada baixa.

Tot això es tradueix en un increment de costos, que s'han de minimitzar per tal de compatibilitzar un servei essencial, com l'energètic, amb la dinàmica liberalitzadora actual, tot perseguint que els ciutadans i les ciutadanes d'aquestes Illes tinguin unes prestacions energètiques idèntiques a les de la resta de l'Estat.

  Enllumenat urbà i eficiència energètica