Amb la publicació d'aquest CD -que recull totes les edicions de les estadístiques energètiques de les Illes Balears, que fins ara només estaven disponibles en suport de paper- es pretén donar a conèixer l'evolució del sector energètic al llarg dels anys 1983-2004, i la situació energètica actual de les Illes Balears.
El contingut de les publicacions anuals té el següent format:
· Una breu exposició de les dades energètiques de les Illes Balears, corresponent a l'any de la publicació, amb una ressenya dels esdeveniments més rellevants ocorreguts, que consta, habitualment, dels següents apartats:
Consum energètic
  Consum brut d’energia
  Consum final d’energia
Vectors energètics
Aquests darrers anys s'hi ha inclòs un balanç econòmic i un balanç atmosfèric, així com una comparació de determinades dades de la nostra comunitat amb les de l'Estat espanyol i les de la Unió Europea.
· Balanç energètic gràfic.
· Taules :
Evolució del consum energètic a les Illes Balears
Balanç energètic
Importacions i consum de carbons i coc de petroli
Gasos liquats del petroli
Producció de gas manufacturat i sectorització del consum
Vendes de productes petrolífers i sectorització del consum
Consums i produccions de les centrals elèctriques
Energia elèctrica. Producció mensual bruta de les centrals en règim ordinari
Sectorització del consum d’energia elèctrica
Energia elèctrica facturada a les Illes Balears per municipis
Energia solar tèrmica i fotovoltaica
Energia eòlica
Residus forestals i agrícoles
· Explicació de les dades presentades, en què s'especifiquen les unitats energètiques utilitzades en les taules, les seves equivalències i els poders calorífics dels productes energètics usats per a les conversions, a més d'una explicació del mètode comptable del balanç energètic.

Aquest CD disposa d'un cercador com a instrument pràctic de consulta, amb el qual es poden fer cerques de les taules per any o per títol de la taula. Les taules estan en format HTML, però també es poden editar en format Excel.
A més de les taules, també hi ha disponible, en format PDF, el text explicatiu anual.

Confiam que aquesta informació sigui d'utilitat a totes les persones interessades en el sector energètic, i que aconsegueixi despertar la curiositat en les qui encara no hi estan, i que així puguem col·laborar tots en el desenvolupament sostenible de la nostra comunitat.